sticklac nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sticklac nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sticklac giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sticklac.

Từ điển Anh Việt

  • sticklac

    * danh từ

    gôm thỏi; thỏi gôm