sticky bit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sticky bit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sticky bit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sticky bit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sticky bit

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bit dính

    bít giữ (chương trình trong bộ đệm)