sticky rendering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sticky rendering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sticky rendering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sticky rendering.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sticky rendering

    * kinh tế

    dầu nhờn