sticky oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sticky oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sticky oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sticky oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sticky oil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dầu sáng