sticky sugar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sticky sugar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sticky sugar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sticky sugar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sticky sugar

    * kinh tế

    đường cát hơi vón cục