sticky label nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sticky label nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sticky label giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sticky label.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sticky label

    * kinh tế

    nhãn có keo dính