sticky end nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sticky end nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sticky end giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sticky end.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sticky end

    an end of DNA in which one strand of the double helix extends a few units beyond the other

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).