stickykey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stickykey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stickykey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stickykey.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stickykey

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phím dính