sticky geranium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sticky geranium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sticky geranium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sticky geranium.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sticky geranium

    geranium of western North America having pinkish-purple flowers in open clusters

    Synonyms: Geranium viscosissimum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).