sticky bun nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sticky bun nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sticky bun giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sticky bun.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sticky bun

    Similar:

    honey bun: rolled dough spread with sugar and nuts then sliced and baked in muffin tins with honey or sugar and butter in the bottom

    Synonyms: caramel bun, schnecken

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).