sticky clutch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sticky clutch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sticky clutch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sticky clutch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sticky clutch

    * kỹ thuật

    sự trượt ly hợp