stick-on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stick-on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stick-on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stick-on.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stick-on

    of something (a paper label or postage stamp) gummed in advance

    stick-on labels

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).