stickwater nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stickwater nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stickwater giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stickwater.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stickwater

    * kinh tế

    canh dịch ép

    nước dùng