stickman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stickman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stickman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stickman.

Từ điển Anh Việt

  • stickman

    * danh từ

    (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) người giỏi các trò chơi dùng gậy