stick-ship nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stick-ship nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stick-ship giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stick-ship.

Từ điển Anh Việt

  • stick-ship

    * danh từ

    sự quay trượt