stickup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stickup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stickup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stickup.

Từ điển Anh Việt

  • stickup

    * danh từ

    (từ lóng) sự ăn cướp

Từ điển Anh Anh - Wordnet