stickiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stickiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stickiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stickiness.

Từ điển Anh Việt

 • stickiness

  /'stikinis/

  * danh từ

  tính chất dính; sự dính; tính bầy nhầy, tính nhớp nháp

  sự khó tính, tính khó khăn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stickiness

  the property of sticking to a surface