lodge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lodge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lodge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lodge.

Từ điển Anh Việt

 • lodge

  /lɔdʤ/

  * danh từ

  nhà nghỉ (ở nơi săn bắn)

  túp lều (của người da đỏ)

  nhà người giữ cửa (công viên); nhà người thường trực

  hàng thú

  nơi họp của hội Tam điểm; chi nhánh của hội Tam điểm

  grand lodge: ban lânh đạo của hội Tam điểm (hay của hội cùng loại)

  nhà hiệu trưởng (trường đại học Căm-brít)

  * ngoại động từ

  cho ở, cho trọ, chứa trọ là nơi ở cho (ai); chứa đựng

  gửi (ở ngân hàng...); đưa, trao

  to lodge money in the bank: gửi tiền ở ngân hàng

  to lodge a postest with: đưa cho một bản kháng nghị

  to lodge power with someone: trao quyền hành cho ai

  đệ đơn kiện

  bắn vào, đặt vào, giáng

  to lodge a blow on someone's jaw: giáng một quả đấm vào quai hàn ai

  tìm ra (hang thú); tìm thấy (dấu vết của hang thú)

  đè rạp (gió)

  the wind lodged the yellow rice plants: gió đè rạp những cây lúa vàng

  * nội động từ

  ở, cư trú

  trọ, tạm trú

  to lodge in someone's house: trọ ở nhà ai

  nằm, ở

  bullet lodged in arm: viên đạn nằm ở trong cánh tay

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • lodge

  * kinh tế

  cho trọ

  gửi

  ký gửi

  nộp

  ở trọ

  * kỹ thuật

  lều

  xây dựng:

  trạm gác

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • lodge

  English physicist who studied electromagnetic radiation and was a pioneer of radiotelegraphy (1851-1940)

  Synonyms: Sir Oliver Lodge, Sir Oliver Joseph Lodge

  small house at the entrance to the grounds of a country mansion; usually occupied by a gatekeeper or gardener

  a small (rustic) house used as a temporary shelter

  Synonyms: hunting lodge

  any of various Native American dwellings

  Synonyms: indian lodge

  be a lodger; stay temporarily

  Where are you lodging in Paris?

  put, fix, force, or implant

  lodge a bullet in the table

  stick your thumb in the crack

  Synonyms: wedge, stick, deposit

  Antonyms: dislodge

  provide housing for

  We are lodging three foreign students this semester

  Synonyms: accommodate

  Similar:

  club: a formal association of people with similar interests

  he joined a golf club

  they formed a small lunch society

  men from the fraternal order will staff the soup kitchen today

  Synonyms: social club, society, guild, gild, order

  hostel: a hotel providing overnight lodging for travelers

  Synonyms: hostelry, inn, auberge

  charge: file a formal charge against

  The suspect was charged with murdering his wife

  Synonyms: file