society nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

society nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm society giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của society.

Từ điển Anh Việt

 • society

  /sə'saiəti/

  * danh từ

  xã hội

  duties towards society: những bổn phận đối với xã hội

  lối sống xã hội

  tầng lớp thượng lưu; tầng lớp quan sang chức trọng

  society people: người ở tầng lớp thượng lưu

  sự giao du, sự giao thiệp

  to have no society with someone: không giao thiệp với người nào

  sự làm bạn, tình bạn bè

  to enjoy somebody's society: thích bè bạn với ai

  đoàn thể, hội

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • society

  * kinh tế

  đoàn thể

  hội

  tập đoàn

  xã hội

  xã hội thượng lưu

  xã hội, hội

  * kỹ thuật

  công ty

  hội

  xã hội

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • society

  an extended social group having a distinctive cultural and economic organization

  the fashionable elite

  Synonyms: high society, beau monde, smart set, bon ton

  Similar:

  club: a formal association of people with similar interests

  he joined a golf club

  they formed a small lunch society

  men from the fraternal order will staff the soup kitchen today

  Synonyms: social club, guild, gild, lodge, order

  company: the state of being with someone

  he missed their company

  he enjoyed the society of his friends

  Synonyms: companionship, fellowship