high society nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

high society nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm high society giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của high society.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • high society

    * kinh tế

    giới thượng lưu

    xã hội thượng lưu

Từ điển Anh Anh - Wordnet