society structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

society structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm society structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của society structure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • society structure

    * kỹ thuật

    cấu trúc xã hội