society of outside salespersons nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

society of outside salespersons nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm society of outside salespersons giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của society of outside salespersons.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • society of outside salespersons

    * kinh tế

    hiệp hội các nhân viên chuyên mãi vòng ngoài