society of travel and tourism educators nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

society of travel and tourism educators nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm society of travel and tourism educators giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của society of travel and tourism educators.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • society of travel and tourism educators

    * kinh tế

    hiệp hội các nhà giáo dục du hành và du lịch