society of motion pictures and television engineers time code nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

society of motion pictures and television engineers time code nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm society of motion pictures and television engineers time code giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của society of motion pictures and television engineers time code.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • society of motion pictures and television engineers time code

    * kỹ thuật

    mã thời gian SMPTE