company nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

company nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm company giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của company.

Từ điển Anh Việt

 • company

  /'kʌmpəni/

  * danh từ

  sự cùng đi; sự cùng ở; sự có bầu có bạn

  I shall be glad of your company: tôi rất sung sướng có anh cùng đi; tôi rất thích cùng ở với anh

  khách, khách khứa

  they have company this evening: tối nay họ có khách

  bạn, bè bạn

  you may know a many by the company he keeps: chỉ cần xem bạn bè nó anh cũng có thể biết nó là hạng người nào

  hội, công ty

  a railway company: công ty đường sắt

  đoàn, toán, bọn

  a company of players: đoàn diễn viên

  a theatrical company: đoàn kịch

  (hàng hải) toàn thể thuỷ thủ (trên tàu)

  (quân sự) đại đội

  to bear (keep) somebody company

  cùng đi (cùng ở) với ai cho có bầu có bạn

  company manners

  lối xã giao

  company officer

  sĩ quan cấp uỷ

  to get into bad company

  đánh bọn với những người xấu

  in company

  có người đi cùng, có người ở cùng

  in comapny with

  cùng với

  to keep company

  yêu nhau

  to keep bad comp[any

  đi lại chơi với những người xấu

  to weep for company

  khóc theo (vì bạn mình khóc)

  * ngoại động từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) đi theo

  * nội động từ

  (+ with) làm bầu làm bạn với; cùng ở với; cùng đi với

 • Company

  (Econ) Công ty.

  + Thường để chỉ công ty CỔ PHẦN, đây là một thực thể pháp lý được thành lập để tiến hành các hoạt động công nghiệp, thương mại vốn được chia thành CỔ PHIẾU do các thành viên của công ty nắm giữ.

 • company

  (toán kinh tế) hãng, công ty

  insurance c. công ty bảo hiểm

  stock c. công ty cổ phần

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • company

  an institution created to conduct business

  he only invests in large well-established companies

  he started the company in his garage

  small military unit; usually two or three platoons

  the state of being with someone

  he missed their company

  he enjoyed the society of his friends

  Synonyms: companionship, fellowship, society

  organization of performers and associated personnel (especially theatrical)

  the traveling company all stayed at the same hotel

  Synonyms: troupe

  a social gathering of guests or companions

  the house was filled with company when I arrived

  a unit of firefighters including their equipment

  a hook-and-ladder company

  be a companion to somebody

  Synonyms: companion, accompany, keep company

  Similar:

  caller: a social or business visitor

  the room was a mess because he hadn't expected company

  party: a band of people associated temporarily in some activity

  they organized a party to search for food

  the company of cooks walked into the kitchen

  ship's company: crew of a ship including the officers; the whole force or personnel of a ship