company director nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

company director nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm company director giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của company director.

Từ điển Anh Việt

  • Company director

    (Econ) Giám đốc công ty.

    + Người do các cổ đông bầu ra để tham gia cùng các giám đốc khác điều hành công ty.