company man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

company man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm company man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của company man.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • company man

    an employee whose first loyalty is to the company rather than to fellow workers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).