file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của file.

Từ điển Anh Việt

 • file

  /fail/

  * danh từ

  cái giũa

  (từ lóng) thằng cha láu cá, thằng cha quay quắt

  a deep (an old) file: thằng cha quay quắt

  to bite (gnaw) file

  lấy thúng úp voi; lấy gậy chọc trời

  * ngoại động từ

  giũa

  to file one's finger nails: giũa móng tay

  to file something: giũa nhãn vật gì

  gọt giũa

  to file a sentence: gọt giũa một câu văn

  * danh từ

  ô đựng tài liêu, hồ sơ; dây thép móc hồ sơ

  a bill file; a spike file: cái móc giấy

  hồ sơ, tài liệu

  tập báo (xếp theo thứ tự)

  * ngoại động từ

  sắp xếp, sắp đặt (giấy má, thư từ...)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đệ trình đưa ra (một văn kiện...), đưa (đơn...)

  * danh từ

  hàng, dãy (người, vật)

  (quân sự) hàng quân

  to march in file: đi hàng đôi

  in single (Indian) file: thành hành một

  connecting file

  liên lạc viên

  a file of men

  (quân sự) nhóm công tác hai người

  the rank and file

  (xem) rank

  * ngoại động từ

  cho đi thành hàng

  * nội động từ

  đi thành hàng

  to file away

  (như) to file off

  to file in

  đi vào từng người một, đi vào thành hàng một, nối đuôi nhau đi vào

  to file off

  kéo đi thành hàng nối đuôi nhau

  to file out

  đi ra từng người một, đi ra thành hàng một, nối đuôi nhau đi ra

 • file

  (Tech) tập tin [TN], hồ sơ [NN]

 • file

  (máy tính) bộ phận ghi chữ, phiếu ghi tên

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • file

  * kỹ thuật

  bộ phiếu

  dãy

  giũa

  gọt giũa

  hàng

  hồ sơ

  tài liệu

  cơ khí & công trình:

  cái dũa

  y học:

  cái giũa

  toán & tin:

  phiếu ghi tin

  tập tin

  tệp

  tệp tin

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • file

  a set of related records (either written or electronic) kept together

  Synonyms: data file

  a line of persons or things ranged one behind the other

  Synonyms: single file, Indian file

  office furniture consisting of a container for keeping papers in order

  Synonyms: file cabinet, filing cabinet

  a steel hand tool with small sharp teeth on some or all of its surfaces; used for smoothing wood or metal

  record in a public office or in a court of law

  file for divorce

  file a complaint

  Synonyms: register

  smooth with a file

  file one's fingernails

  proceed in line

  The students filed into the classroom

  place in a container for keeping records

  File these bills, please

  Synonyms: file away

  Similar:

  charge: file a formal charge against

  The suspect was charged with murdering his wife

  Synonyms: lodge