file tool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

file tool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm file tool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của file tool.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • file tool

    * kỹ thuật

    cái giũa