file test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

file test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm file test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của file test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • file test

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kiểm tra file

    kiểm tra tệp