file-rail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

file-rail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm file-rail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của file-rail.

Từ điển Anh Việt

  • file-rail

    /'faifreil/

    * danh từ

    (hàng hải) đường ray xung quanh cột buồm chính