filet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

filet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm filet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của filet.

Từ điển Anh Việt

 • filet

  /fi'lei/

  * danh từ

  cái mạng, cái lưới

  thịt thăn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • filet

  * kinh tế

  thịt thăn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • filet

  lace having a square mesh

  Similar:

  fillet: a boneless steak cut from the tenderloin of beef

  fillet: a longitudinal slice or boned side of a fish

  Synonyms: fish fillet, fish filet

  fillet: decorate with a lace of geometric designs

  fillet: cut into filets

  filet the fish