file lock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

file lock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm file lock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của file lock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • file lock

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    khóa tệp