file side nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

file side nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm file side giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của file side.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • file side

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    dung lượng tập tin

    kích thước tập tin