filer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

filer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm filer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của filer.

Từ điển Anh Việt

 • filer

  /'faifə/

  * danh từ

  người thổi sáo, người thổi địch, người thổi tiêu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • filer

  * kỹ thuật

  chất độn

  máy bốc xếp

  cơ khí & công trình:

  chất làm đầy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • filer

  a party who files a notice with a law court

  Similar:

  file clerk: a clerk who is employed to maintain the files of an organization

  Synonyms: filing clerk