file id nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

file id nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm file id giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của file id.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • file id

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ nhận biết tập tin