file index nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

file index nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm file index giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của file index.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • file index

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chỉ số tập tin

    chỉ số tệp (file)