file key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

file key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm file key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của file key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • file key

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    khóa tập tin