file-dust nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

file-dust nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm file-dust giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của file-dust.

Từ điển Anh Việt

  • file-dust

    * danh từ

    mạt giũa