file tree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

file tree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm file tree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của file tree.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • file tree

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cây tập tin