file type nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

file type nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm file type giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của file type.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • file type

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  ấn mẫu tệp

  toán & tin:

  kiểu tập tin