file size nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

file size nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm file size giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của file size.

Từ điển Anh Việt

 • file size

  (Tech) kích cỡ tập tin

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • file size

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  cỡ tệp

  kích thước tệp

  kích thước tệp tin