file path nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

file path nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm file path giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của file path.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • file path

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đường dẫn tệp tin