file set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

file set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm file set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của file set.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • file set

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  nhóm tập tin

  tập file

  tập hợp tập tin

  tập hợp tệp