filespec nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

filespec nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm filespec giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của filespec.

Từ điển Anh Việt

  • filespec

    đặc trưng tệp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • filespec

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đặc trưng tệp