file menu nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

file menu nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm file menu giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của file menu.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • file menu

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    danh sách tệp

    thực đơn tệp