file mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

file mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm file mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của file mode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • file mode

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chế độ file

    chế độ tệp