filename nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

filename nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm filename giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của filename.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • filename

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  tên tập tin

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • filename

  (computer science) the name given to a computer file in order to distinguish it from other files; may contain an extension that indicates the type of file

  Synonyms: file name, computer filename, computer file name