filename completion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

filename completion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm filename completion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của filename completion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • filename completion

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự đầy đủ tên tệp