file site nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

file site nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm file site giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của file site.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • file site

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    vị trí tập tin